Share |

"Η διευκόλυνση των δανειοληπτών": Οι νόμοι - παγίδες (3)

 Περνάμε στο τρίτο μέρος του "νομικού" μας πονήματος, για τη "διευκόλυνση δανειοληπτών" και την "προστασίας της πρώτης κατοικίας".

Για το σημερινό μας πόνημα, θα επιστρατεύσουμε και άλλο νόμο "υπέρ των δανειοληπτών":

Ν. 4161 ΦΕΚ 143 / 14.06.2013 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010[Νόμος Κατσέλη] και άλλες διατάξεις.

Εδώ, τώρα, κρατηθείτε μην πέσετε. Ο νόμος έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά "διευκόλυνση ενήμερων δανειοληπτών" και το άλλο "τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη".

Εύλογα ερωτήματα:

1.  Τι νόημα έχει, άραγε,  η "διευκόλυνση" δανειοληπτών που εξυπηρετούν κανονικά τα δάνεια τους; 

2.  Πόσο καλές για τους δανειολήπτες είναι οι τροποποιήσεις του ν. 3869, που έγιναν τον Ιούνιο του 2013, από μια κυβέρνηση, που όπως είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σκορδάς στις 16/1/2014: "όλες οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες κινούνται στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των δανειοληπτών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με πιο ήπιο τρόπο, να πάρουν μια ανάσα δηλαδή στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος." ;

 

Ας δούμε τις απαντήσεις με τη σειρά που βάλαμε τις ερωτήσεις:

1. Γιατί προτείνεται διευκόλυνση σε δανειολήπτες που εξυπηρετούν τα δάνεια τους; Αν ρωτήσετε την κυβέρνηση, θα σας πει ότι

  • Με την έγκριση του προγράμματος ξεκινάει περίοδος τεσσάρων ετών κατά την οποία πρώτον, ο δανειολήπτης πληρώνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός του και δεύτερον, οι οφειλές τοκίζονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 0,75%, εκτός αν το επιτόκιο που έχει ο δανειολήπτης για το δάνειο του είναι μικρότερο, οπότε και δεν αλλάζει. Η διαφορά της νέας δόσης με την παλιά δόση κεφαλαιοποιείται και μετά την περίοδο των τεσσάρων ετών, η οφειλή συνεχίζει με την παλαιά σύμβαση, με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής που ίσχυαν τη στιγμή που ο δανειολήπτης υπάχθηκε στη ρύθμιση. Για τους ανέργους το πρόγραμμα προβλέπει μέσα στην τετραετία, εντελώς άτοκη περίοδο 6 μηνών, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα πληρώνει καθόλου δόση.

Στο τέλος, δηλαδή, του 4ετούς προγράμματος διευκόλυνσης, ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει αυξημένες δόσεις για να καλύψει αυτά που δεν θα πληρώνει, με το "πρόγραμμα διευκόλυνσης" (το ανεξόφλητο ποσό των δόσεων θα κεφαλαιοποιηθεί και το πρόβλημα θα επανέλθει δριμύτερο). Το μόνο ορατό όφελος είναι η μείωση του επιτοκίου (αν υπάρχει). Τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι κυμαινόμενα. Σήμερα, πέφτουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την άνοδο τους στο μέλλον. Επίσης, αυτός ο νόμος εντάσσει σε πρόγραμμα διευκόλυνσης και ελεύθερα επαγγέλματα, τα οποία είχαν αποκλειστεί από το "νόμο Κατσέλη" (Εφ' όσον, βέβαια, είναι ενήμεροι).

Τι ζητάει, όμως, ο νόμος, για να υπαχθείς στη διευκόλυνση;

  • Άρθρο 2 Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης
  • Α. Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν σωρευτικά:
  • 1. Η εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή για τις υπαγόμενες απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δηλωθείσας ως τέτοιας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του...

Ο νόμος είναι σαφής:  Απαιτεί "εμπράγματη εξασφάλιση επί της πρώτης κατοικίας" καί όχι σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο οποιασδήποτε αξίας. Για μια πρόσκαιρη μειωμένη δόση και επιτόκιο, τα οποία θα βρεθούν μπροστά σου μετά από 4 χρόνια, το μόνο που θέλουν, για εξασφάλιση, είναι την πρώτη κατοικία!

 

Η δική μας αίσθηση είναι ότι η μόνη πρόθεση του νόμου είναι η υποθήκευση της πρώτης κατοικίας, για όσους δεν την έχουν υποθηκεύσει, κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Κι ας είχε βάλεις, τότε, υποθήκη π.χ. ένα κατάστημα, ένα χωράφι, κάποιο άλλο ακίνητο ή τίποτα. Τώρα, θέλουν το σπίτι σου!

Αυτό είναι το νόημα του νόμου. Το "τυρί" είναι η "διευκόλυνση" και το σπίτι σου η "φάκα".

Βεβαίως, αν δεν έχεις πρώτη κατοικία, δεν υπάγεσαι στη "διευκόλυνση".

Η "διευκόλυνση" έληγε στις 15/1/2014, αλλά δόθηκε 4μηνη παράταση.

 

2.  Επειδή, πράγματι, "όλες οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες κινούνται στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των δανειοληπτών", οι τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010) είναι σκέτη διευκόλυνση:

  •    (ν. 4161/2013)   Άρθρο 13 , παρ. 2. Το ποσό των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο με βάση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των μηνιαίων δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση στο παραπάνω όριο υφίσταται, αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος, περίπτωση κατά την οποία ορίζεται από τον Ειρηνοδίκη χαμηλότερη ή μηδενική δόση. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 11 παρ.2 του ν.3869/2010. Η επικύρωση ή η όποια απόφαση ανακαλούνται ή μεταρρυθμίζονται κατά το άρθρο 758 με δυνατότητα προσωρινής ρύθμισης κατά το άρθρο 781 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.»

 

Ο "Νόμος  Κατσέλη" πριν τις τροποποιήσεις δεν απαιτούσε μηνιαίες καταβολές. Ο δικηγόρος κατέθετε την αίτηση στο Ειρηνοδικείο, μαζί με ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της τράπεζας και  έτσι προστατευόταν όλη μας η περιουσία έως να εκδικαστεί η αίτησή μας.

Για την "διευκόλυνση των δανειοληπτών" -και όχι των τραπεζών- η "φιλολαϊκή" κυβέρνηση απαιτεί την καταβολή μηνιαίων δόσεων!

Μπορεί σε ειρηνοδικεία της επαρχίας η δικάσιμη να ορίζεται μετά από κάποιους μήνες, στην Αθήνα ορίζονται δικάσιμες για το 2019 ή και για το 2024 (Καλλιθέα).

 

Από όλες τις "φιλολαϊκές διευκολύνσεις" της καλής κυβέρνησης προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα:

Γίνονται για το καλό των τραπεζών. Πέραν όλων των άλλων οφελημάτων, αφαιρούν από τους ισολογισμούς "κόκκινα" δάνεια, τα καθιστούν ενήμερα, αποφεύγουν τη δημιουργία πρόσθετων αναγκών κεφαλαιοποίησης και βγαίνουν στην αγορά, με καλύτερη εικόνα. 

Νόμοι, "δρόμοι" μετ΄εμποδίων και παγίδων, για να μπορούν να παριστάνουν τους φιλολαϊκούς, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των τραπεζιτών.

 

 

Προς "κυβερνητικά και μη κόμματα", "ομάδες", "κινήσεις", "πρωτοβουλίες" και αποκόμματα,

επειδή σωπαίνετε

Εμμένουμε στις απόψεις μας και στις διαπιστώσεις μας, οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά και μη αμφισβητήσιμα γεγονότα, και ζητούμε εξηγήσεις, επειδή: 

"Με τη μέθοδο της σιωπής και της απόκρυψης από όλους σας, η οποία συνιστά και ενέχει δόλια συμπεριφορά, ο λαός δεν έμαθε ποτέ, ότι έχετε εκχωρήσει το χρήμα σε κάποιους ιδιώτες άγνωστης ταυτότητας. Δεν γνώριζε αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός, για να μπορεί μετά λόγου γνώσεως να κάνει τα κουμάντα του, να συναλλάσσεται, να δανείζεται, να παράγει και να καταναλώνει, με τρόπο συνετό και προσεκτικό".

 

(Ζητούνται νομικοί που θα στοιχειοθετήσουν μηνυτήρια αναφορά κατά όλων όσων προέβησαν, με δόλο, στην μετατροπή των Ελλήνων και της Ελλάδας σε "οφειλέτες").

 

"ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ"

"ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ"